top of page

CISÁRSKO KRÁĽOVSKÁ JAZDIAREŇ

Objekt jazdiarne sa nachádza v areály bývalých vojenských kasární. V registri nehnuteľných národných pamiatok Slovenska figuruje pod zaužívaným názvom „Kasárne Márie Terézie“.

Areál vznikol pravdepodobne v poslednej tretine 18.storočia. Kasárne boli postavené v štýle klasicizmu, svoje architektonické znaky si zachovali dodnes. Historickú hodnotu nesie aj vstupná brána do areálu, postavená rovnako v klasicistickom slohu. V prvých desaťročiach 20. storočia boli kasárne obohatené o vojenskú jazdiareň. V spomínanom registri figuruje pod názvom „Stará husárska jazdiareň“. Po roku 1968 boli do areálu nasťahovaní vojaci sovietskej armády. Po revolúcii v roku 1989 kasárne opustili a objekt s jazdiarňou sa stal majetkom mesta.

 

V roku 2006 bol zo strany mesta podaný podnet na pamiatkový úrad o zápis objektu jazdiarne do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Podľa výpisu z Pamiatkového úradu SR bola ôsmeho augusta 2007 budova jazdiarne vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Z hľadiska typologického druhu je pravdepodobne jediným zachovaným objektom svojho druhu na území SR. Unikátom je najmä konštrukcia strechy vytvorená ako kombinovaný drevno-oceľový systém o šírke 22 metrov a dĺžke 70 metrov. Pôvodná zachovaná strešná konštrukcia jazdiarne je najhodnotnejšou časťou objektu.

Mnohí obyvatelia Nových Zámkov netušia o historickej hodnote starej jazdiarne. Aj z týchto dôvodov si pokladali autori projektu za dôležité uchovať pamiatkovú hodnotu jazdiarne. „Hlavnou myšlienkou projektu a tým aj návrhu rekonštrukcie a adaptácie objektu bolo zachovanie pamiatkových hodnôt ako aj jeho fyzické zachovanie pri novom funkčnom využití objektu pre kultúrne účely.

Počas bombardovania Nových Zámkov na konci druhej svetovej vojny bola zničená väčšina historických budov v meste. Cisársko-kráľovská Jazdiareň je jedným z mála objektov, ktoré zostali stáť dodnes.

Projekt na obnovu jazdiarne sa riešil viac rokov, no chýbali financie. Mestu sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok keď Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  vyhlásilo výzvu v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) s názvom „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.“ Na „JAZDIAREŇ – Nové Zámky, rekonštrukcia a adaptácia objektu“ - také bolo plné znenie projektu.

Z historickej Jazdiarne vyrástol kultúrny stánok, ktorý slúži kultúrno-spoločenskej a osvetovej činnosti.

Kontakty

Cisársko Kráľovská Jazdiareň

Kasárenská, 940 02 Nové Zámky

Tel.: 035 / 6911 310

e-mail: novovital@novovital.sk

 

Vedúci strediska

Jozef Tóth

Tel.: 035/ 6412 153

Mobil: +421 917 502960
e-mail:
toth@novovital.sk

bottom of page